Φίλοι του Τ.Μ.Θ.

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

ΑΡΧΗ | Αποθήκευση όλων των δημοσιευμένων άρθρων | Ευρωπαϊκή Ένωση - Εκπαίδευση, Kατάρτιση, Nεολαία

Ευρωπαϊκή Ένωση - Εκπαίδευση, Kατάρτιση, Nεολαία

E-mail Εκτύπωση PDF

Θέτοντας τα θεμέλια για ένα δυναμικό μέλλον

Για να μπορέσει η Ευρώπη να αναπτυχθεί ως κοινωνία της γνώσης και να λειτουργεί ανταγωνιστικά στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας πρέπει να διαθέτει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση. Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ χαράσσει τη δική του εκπαιδευτική πολιτική, αλλά όλα τα κράτη μαζί θέτουν κοινούς στόχους και ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές. Επιπλέον, η ΕΕ χρηματοδοτεί πολυάριθμα προγράμματα τα οποία, μέσα από σπουδές, κατάρτιση ή εθελοντική εργασία σε άλλα κράτη, δίνουν στους ευρωπαίους πολίτες δυνατότητες προσωπικής εξέλιξης και αξιοποίησης του οικονομικού δυναμικού της ΕΕ.


 

 

Δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης

Το διάστημα 2007-2013, η ΕΕ διέθεσε 7 δις ευρώ περίπου για τη δια βίου μάθηση. Πρόκειται, κυρίως, για τα εξής προγράμματα:

  • Leonardo da Vinci: χρηματοδοτεί την επαγγελματική κατάρτιση, ιδίως την πρόσληψη νέων εργαζομένων και εκπαιδευτών από επιχειρήσεις εκτός της χώρας τους, και σχέδια συνεργασίας που συνδέουν τα ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης με τις επιχειρήσεις.
  • Erasmus: χρηματοδοτεί την κινητικότητα των φοιτητών και τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων. Από το 1987 που πρωτολειτούργησε, 1,5 εκατομμύρια φοιτητές επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα αυτό. Ένα πιο πρόσφατο πρόγραμμα, το Erasmus Mundus, δίνει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και ακαδημαϊκούς απ' όλον τον κόσμο τη δυνατότητα να αποκτήσουν πτυχίο Master μετά από σπουδές που διοργανώνουν από κοινού τουλάχιστον τρία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.
  • Grundtvig: χρηματοδοτεί προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων, ιδίως διακρατικές συνεργασίες, δίκτυα και κινητικότητα.
  • Comenius: χρηματοδοτεί τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών.

Χορηγούνται επίσης κονδύλια για τη συνεργασία στη χάραξη πολιτικής, την εκμάθηση γλωσσών, την ηλεκτρονική μάθηση και τη διάδοση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. 

Ευπρόσδεκτη η συμμετοχή από χώρες εκτός ΕΕ

Σπουδαστές, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικά ιδρύματα από άλλες χώρες, κυρίως αυτές που συνορεύουν με την ΕΕ ή αυτές που πρόκειται να προσχωρήσουν στην Ένωση, μπορούν να συμμετέχουν σε πολλά από αυτά τα προγράμματα.

Εικόνα: Κύρια προτεραιότητα αποτελεί η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

 Επίσης, μέσω άλλων προγραμμάτων και συμφωνιών συνεργασίας, η ΕΕ προωθεί τις ανταλλαγές και τις σπουδές σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε 80 περίπου χώρες σε όλον τον κόσμο, από τη Μογγολία έως το Μεξικό και από την Αλγερία έως την Αυστραλία.

Κατάργηση των συνόρων

Η ΕΕ έχει καθιερώσει τα ενιαία έντυπα Europass για την καταχώριση των προσόντων, μέσω των οποίων τόσο οι εργαζομένοι όσο και οι εργοδότες κατανοούν και αναγνωρίζουν τα προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε άλλες χώρες. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η εύρεση εργασίας στο εξωτερικό. Στα Europass περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Βιογραφικό σημείωμα Europass
  • Διαβατήριο γλωσσών Europass
  • Europass - κινητικότητα (στο οποίο καταγράφεται ο χρόνος σπουδών στο εξωτερικό)

Δημιουργία διεθνώς ανεγνωρισμένων προσόντων

Η ΕΕ δεν διευκολύνει απλώς την αναγνώριση προσόντων μέσω των εγγράφων Europass, αλλά επιδιώκει να καταστήσει συγκρίσιμα τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα. Αυτό δεν θα επιτευχθεί μέσω της εναρμόνισης των εκπαιδευτικών συστημάτων αλλά μάλλον μέσω του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΠ) για τη διά βίου μάθηση.

Εικόνα: Στο πρόγραμμα της ΕΕ για σπουδές στο εξωτερικό έχει δοθεί το όνομα του Εράσμου, ενός διανοουμένου του 16ου αιώνα 

Μέχρι το 2012, κάθε νέο επαγγελματικό προσόν εντός της ΕΕ θα κατατάσσεται σε ένα από τα οκτώ επίπεδα αναφοράς του ΕΠΠ.

Το ΕΠΠ είναι ένα από τα αποτελέσματα της λεγόμενης διαδικασίας της Κοπεγχάγης. Στο φόρουμ αυτό συμμετέχουν τριάντα δύο χώρες, περιλαμβανομένων και των κρατών μελών της ΕΕ, και συζητούν θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Επεξεργάζονται επίσης ένα ευρωπαϊκό σύστημα βαθμολόγησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εξασφάλισης ποιότητας για την ΕΕΚ.

Όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ΕΕ συνεργάζεται με 19 άλλες χώρες, στο πλαίσιο της λεγόμενης «διαδικασίας της Μπολόνιας» για να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ) μέχρι το 2010. Η διαδικασία του ΕΧΤΕ προωθεί την αμοιβαία αναγνώριση των σπουδαστικών περιόδων και την καθιέρωση συγκρίσιμων προσόντων και ομοιόμορφων προτύπων.

Φαντασία, δημιουργία, καινοτομία

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας είναι ένας νέος οργανισμός με στόχο την προαγωγή της αριστείας στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θα χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ με 309 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2008-2013.

Έργο του θα είναι να μετατρέπει τα αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων σε εμπορικές εφαρμογές, δημιουργώντας έτσι "κοινωνίες γνώσης και καινοτομίας". Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο εταιρικής σχέσης στην οποία συμμετέχουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες, ιδρύματα και άλλοι φορείς. Στις αρχικές προτεραιότητες συγκαταλέγονται η αλλαγή του κλίματος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών νέας γενιάς.

Το 2009 ανακηρύχθηκε Ευρωπαϊκό Έτος Δημιουργικότητας και Καινοτομίας ώστε να συνειδητοποιήσουν περισσότερο οι πολίτες τη σημασία της δημιουργικότητας.

Περισσότερες ευκαιρίες για νέους

Οι πολιτικές για τους νέους δεν περιορίζονται στον τομέα της εκπαίδευσης. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη νεολαία καθορίζει κοινές αρχές σχετικά με τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους. Αναγνωρίζει το δικαίωμά τους για ίσες ευκαιρίες συμμετοχής τους στην κοινωνία, μέσω της ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των υπηρεσιών αναζήτησης εργασίας, της εύρεσης απασχόλησης ανάλογης των προσόντων τους, της παροχής κοινωνικής ασφάλισης και κατοικίας.

Το πρόγραμμα "Νέα Γενιά σε Δράση" προωθεί την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την υλοποίηση έργων που ευαισθητοποιούν περισσότερους τους νέους στην ιθαγένεια της ΕΕ, για παράδειγμα, μέσω της ευρωπαϊκής υπηρεσίας εθελοντισμού. Η ΕΕ διαθέτει συνολικά 900 εκατομμύρια ευρώ για τις δραστηριότητες αυτές το διάστημα 2007-2013.

 Δικτυακή Πύλη Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011 11:42  

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

1953

Επισημαίνεται η διπλή έλικα ως δομή του DNA.

Μαθητικο Συνεδριο Πληροφορικης

ΤVSpot Τεχνικού Μουσείου