Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία

Τρίτη, 20 Οκτώβριος 2020 11:16 ΠΗΓΗ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Εκτύπωση

 

Στήριξη της ποιοτικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της κοινωνικής συνοχής

Η ΕΕ στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών να παρέχουν στους πολίτες τους την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση. Προωθεί επίσης την πολυγλωσσία στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στη διδασκαλία και στην εκμάθηση γλωσσών, ενθαρρύνοντας την κινητικότητα των σπουδαστών, των ασκουμένων, των εκπαιδευτικών και των νέων και διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών.

Η ΕΕ καθορίζει το πλαίσιο για τις χώρες της ΕΕ όσον αφορά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την αμοιβαία μάθηση, με στόχο:

Για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο πλαίσιο εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ΕΕ εφαρμόζει πολιτικές σε τομείς όπως:

Στον τομέα της νεολαίας, η ΕΕ καθορίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών μέσω της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία .

Μέσω του προγράμματος Erasmus+, η ΕΕ παρέχει επίσης χρηματοδότηση, εργαλεία και πόρους για άτομα, οργανισμούς και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, σε τομείς όπως:

Το Eυρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης προσφέρει ευκαιρίες για τους νέους που επιθυμούν να εργαστούν εθελοντικά ή σε προγράμματα, στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, προς όφελος κοινοτήτων και ατόμων σε όλη την Ευρώπη.

 

https://europa.eu/european-union/topics/education-training-youth_el

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 20 Οκτώβριος 2020 11:49