Φίλοι του Τ.Μ.Θ.

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,
Π
ΡΩΗΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου "Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης" Βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ολοκληρώθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η διαδικασία τροποποίησης του Καταστατικού του και από τις αρχές Δεκεμβρίου η επωνυμία του Φορέα θα είναι:

«Φίλοι του Ιδρύματος  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας- πρώην Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης»

Η ρύθμιση αυτή ήταν από παλιά επιθυμία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, γιατί η πιο πάνω επωνυμία ανταποκρίνεται περισσότερο στη φύση και τους στόχους του Φορέα.

Σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 2) "Σκοπός του Σωματείου είναι η υποστήριξη του  έργου του Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας καθώς και η ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων με σκοπό την διάδοση των επιστημών και των δραστηριοτήτων του ως άνω Ιδρύματος".

Η προηγούμενη επωνυμία του Σωματείου,  για να θυμηθούμε λίγο και την ιστορία, προέκυψε την περίοδο 1999 - 2002, που το Σωματείο βρισκόταν στη φάση της ίδρυσης του Ιδρύματος και της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η επωνυμία του, «Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης», τροποποιήθηκε τότε, ύστερα από σύσταση του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης». Η επωνυμία αυτή είχε επιλεχθεί για ιστορικούς, λειτουργικούς και κυρίως φορολογικούς λόγους.

Σήμερα, ύστερα από δέκα τέσσερα χρόνια, το Σωματείο έχει την ικανοποίηση να συνδεθεί πιο ουσιαστικά, μέσω της επωνυμίας του, με το δημιούργημα του και να επικεντρώσει με πιο επιτυχή τρόπο τις προσπάθειες για την υποστήριξη του έργου του Ιδρύματος.

Από την πλευρά των μελών αισθανόμαστε περήφανοι που είμαστε Φίλοι του Ιδρύματος «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας», του Φορέα που έχει διακριθεί Πανελλήνια στους τομείς του Τεχνικού Πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας.

Ιδιαίτερα είμαστε ικανοποιημένοι και αισιόδοξοι την περίοδο αυτή, που η Πολιτεία ήρθε αρωγός στο Ίδρυμα, με αποτέλεσμα να έχουν ξεπερασθεί ζωτικά οικονομικά προβλήματα και να έχει διασφαλισθεί η λειτουργία και η εξέλιξη του.

Το Σωματείο συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, διαθέτει σ΄ αυτό την περιουσία του, έρχεται ενεργά αρωγός στις δραστηριότητες του, συμβάλλει, κατά το δυνατό, στην εξεύρεση οικονομικών και άλλων πόρων και προβάλλει ψηφιακά και με έντυπα το Ίδρυμα.

Επιπρόσθετα, τα Μέλη του Σωματείου, υποστηρίζουν το Ίδρυμα συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις του και διαθέτοντας χρόνο για εθελοντική εργασία και για οποιαδήποτε άλλη διευκόλυνση τους ζητηθεί.

Ι. Παπαευσταθίου

(Ακολουθεί το περιεχόμενο του Καταστατικού του Σωματείου)

 

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,
Π
ΡΩΗΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ? ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο υπό την επωνυμία: Φίλοι του Ιδρύματος «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας», πρώην Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, με έδρα την Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, οδός 2η, Κτίριο 47, Σίνδος.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Σωματείου είναι η υποστήριξη του έργου του Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας», καθώς και η ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων με σκοπό την διάδοση των επιστημών και των δραστηριοτήτων του ως άνω ιδρύματος.

Άρθρο 3

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι επί μέρους δραστηριότητες του Τεχνικού Μουσείου θα περιλαμβάνουν:

1)    Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στις οποίες περιλαμβάνονται η διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων κ.λ.π.

2)    Έκδοση εντύπων και βιβλίων επιστημονικού περιεχομένου και  παραγωγή ενθυμημάτων με σκοπό τη διασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη του κύριου σκοπού του σωματείου.

3)    Οιανδήποτε άλλη δραστηριότητα, η οποία θα συνέβαλε στην πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών.

Άρθρον 4ον

ΜΕΛΗ

(Τακτικά - Επίτιμα)

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα.  Τακτικό μέλος δύναται να εγγραφεί κάθε ενδιαφερόμενος για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου κατόπιν προτάσεως δύο τακτικών μελών και εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.  Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τελεσίδικη.

Επίσης μέλη δύνανται να καταστούν και νομικά πρόσωπα ενδιαφερόμενα για τους σκοπούς του Σωματείου, τα οποία με την εγγραφή τους υποδεικνύουν φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπό τους, το οποίο έχει άπαντα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των λοιπών μελών.

Επίτιμο μέλος δύναται να ανακηρυχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε πρόσωπο το οποίο προσέφερε ιδιαιτερες υπηρεσίες και συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη των σκοπών του Σωματείου.

Δεν δύνανται να  καταστούν μέλη πρόσωπα μη ανταποκρινόμενα προς τα διατάξεις των περί Σωματείων νόμων.

Άρθρο 5

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο έχει σφραγίδα και έμβλημα τα οποία καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 6

ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι  του Σωματείου είναι το δικαίωμα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών, κάθε είσπραξη από δικαιώματα ή τις δραστηριότητες του Σωματείου καθώς και πάσα άλλη εισφορά, προσφορά, δωρεά και ευεργεσία, εις χρήμα ή εις αντικείμενα, εκ μέρους μέλους ή τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, εφ' όσον ο δωρητής δεν επιβάλλει όρους αντιτιθεμένους προς το Καταστατικό του Σωματείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέτει τους πόρους του Σωματείου, κατά προτίμηση, για την υποστήριξη του έργου του Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας» και την διοργάνωση των πολιτιστικών του δραστηριοτήτων.

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να  εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, να ζητούν πληροφορίες από το Διοικητικό Συμβούλιο, να υποβάλλουν προτάσεις, να ελέγχουν τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις Γενικές Συνελεύσεις και να απαιτούν την εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και των λαμβανομένων αποφάσεων. Τα τακτικά μέλη αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν από της εγγραφής τους, του εκλέγεσθαι δε εφ' όσον υπήρξαν τακτικά μέλη επί ένα έτος και είναι ταμειακώς εντάξει.

Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν συνδρομή για δικαίωμα εγγραφής και ετησία τακτική συνδρομή, το ποσό των οποίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ποσά αυτά, δύναται να αυξομειωθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει και τον τρόπο της εισπράξεώς τους. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετησία συνδρομή των νομικών προσώπων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ..

Τα μέλη πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού και στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα επίτιμα μέλη, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, απαλλάσσονται δε της καταβολής εφάπαξ εισφοράς και της ετήσιας συνδρομής. Άλλως απολαμβάνουν όλων των προνομίων των τακτικών μελών.

Άρθρο 8

ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Η ιδιότητα του μέλους χάνεται:

α) Κατόπιν εγγράφου παραιτήσεως.

β) Κατόπιν καθυστερήσεως των συνδρομών πλέον των τεσσάρων ετών.

γ) Όταν η διαγωγή ή δραστηριότητα είναι ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του μέλους.

δ) Όταν δεν πειθαρχεί στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή στις αποφάσεις της Διοικήσεως του Σωματείου. Για τις περιπτώσεις β, γ και δ απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (πέντε (5) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών) γίνεται διά μυστικής ψηφοφορίας των ταμειακώς εν τάξει μελών του Σωματείου, κατά το μήνα Μάρτιο εκάστου δευτέρου έτους.  Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, αρχομένη την 1η Απριλίου και λήγουσα την 31η Μαρτίου του διετούς χρονικού διαστήματος της θητείας.

Το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται εντός πέντε (5) ημερών από της εκλογής του, υπό την προεδρία του πλειοψηφούντος συμβούλου και συγκροτείται σε Σώμα, με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και Εφόρων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται υπεύθυνα τα συμφέροντα και την περιουσία του Σωματείου, επιλαμβανόμενο όλων των ζητημάτων για τα οποία δεν απαιτείται κατά το Καταστατικό απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Προτείνει τους εκπροσώπους του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ιδρυτική Πράξη αυτού και τη σχετική Νομοθεσία.

Διορίζει το αναγκαίο υπαλληλικό προσωπικό, καθορίζον άμα και την αντιμισθία αυτού. Συντάσσει, εφ΄όσον κρίνει τούτο αναγκαίο, εσωτερικούς Κανονισμούς καθορίζοντας τον τρόπον λειτουργίας των επί μέρους τομέων δραστηριότητας του Σωματείου και αναθέτει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Σωματείου ή και Επιτροπές εκ μελών, την ευθύνη για την παρακολούθηση και διεύθυνση συγκεκριμένων τομέων δραστηριότητος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς σε συνεδρίαση άπαξ του μηνός, δύναται όμως να συγκληθεί και εκτάκτως υπό του Προέδρου αυτού, ή μετά από έγγραφη αίτηση τεσσάρων (4) εκ των μελών του. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Για την εγκυρότητα της λήψεως απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται η παρουσία τριών (3) τουλάχιστον μελών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτού, σε περίπτωση ισοψηφίας δε υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μη προσερχόμενο αδικαιολογήτως σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις αυτού, θεωρείται παραιτηθέν και αντικαθίσταται υπό του πρώτου αναπληρωματικού.

Σε περίπτωση παύσεως ή αποχωρήσεως, καθ' οιονδήποτε τρόπο, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται σε αναπλήρωση αυτών τα εκλεγέντα κατά τις αρχαιρεσίες και κατά την σειράν εκλογής αυτών αναπληρωματικά μέλη.  Εφ' όσον ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί σε τρία (3) προκηρύσσονται νέες αρχαιρεσίες.

Οι διοικούντες το Σωματείο είναι μετακλητοί, ευθύνονται δε προσωπικώς και αλληλεγγύως για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν εκ του Καταστατικού, του νόμου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 10

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις και αναφορές ενώπιον πάσης διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή ιδιωτικής υπηρεσίας.

Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, διευθύνει τις εργασίες του και εκτελεί τις λαμβανόμενες αποφάσεις.

Συγκαλεί τα μέλη σε Γενική Συνέλευση υποβάλλων σε αυτήν τα προς συζήτηση θέματα, προεδρεύει αυτής και υπογράφει μετά του Πρακτικογράφου της τα πρακτικά της. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα άπαντα τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.  Εντέλλεται την πληρωμή των εξόδων του προϋπολογισμού, και υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής, από τον οποίο και ζητεί λογοδοσία και επιμελείται εν γένει της τήρησης των διατάξεων του Καταστατικού και του νόμου. Λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο νομίμως, αναπληρώνει σ' όλες τις αρμοδιότητές του, ο Αντιπρόεδρος και τούτου δε απόντος ή κωλυομένου τον αναπληρωτή ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο εκ των μελών του.

Άρθρο 11

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματεύς διευθύνει το Γραφείο του Σωματείου, τηρεί το μητρώο των μελών, επιμελείται της αλληλογραφίας του Σωματείου, φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα αυτού, προσυπογράφει μετά του Προέδρου πάντα τα έγγραφα ως και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία και συντάσσει. Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του τελευταίου.

Άρθρο 12

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας είναι προσωπικώς υπεύθυνος διά την διαχείριση του ταμείου και:

α) ενεργεί τις εισπράξεις του Σωματείου βάσει κανονικών αποδείξεων και τις πληρωμές ενταλμάτων δεόντως εκδιδομένων και υπογεγραμμένων,

β)  τηρεί βιβλίο Ταμείου και τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης.

γ) υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά μήνα συνοπτική κατάσταση ταμείου και στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό της διαχειρίσεώς του.

Ο Ταμίας δεν δικαιούται να κρατά εις χείρας του ποσό άνω των 2.000 ?, υποχρεούμενος να καταθέτει παν επί πλέον ποσό σε Τράπεζα καθορισθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο, επ΄ ονόματι του Σωματείου.

Πάσα δε ανάληψη χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου ενεργείται από τον Ταμία κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ταμία, τον αναπληρώνει έτερο υπ' αυτού και υπ' ευθύνη του υποδεικνυόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ

Ο Έφορος παραλαμβάνει και επιβλέπει την περιουσία του Σωματείου, υποχρεούται δε να αναφέρει πάσα απώλεια ή βλάβη παντός αντικειμένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφως. Ομοίως επιβλέπει για την τάξη κατά τις διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου και κατά τις Γενικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 14

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγεται και διμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, έργο της οποίας είναι ο οικονομικός έλεγχος, οσάκις κρίνεται τούτο αναγκαίο, επί της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια της διαχειρίσεώς του.

Αύτη δικαιούται να προβαίνει σε ανακοινώσεις επί του έργου της ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλει δε υποχρεωτικώς την έκθεσή της στη Γενική Συνέλευση στην οποία λογοδοτεί η απερχόμενη διοίκηση.

Άρθρο 15

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ανώτατο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του, τις αποφάσεις της οποίας εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικώς μεν κατ' έτος και εντός του μήνα Μαρτίου, εκτάκτως δε όποτε παρίσταται ανάγκη, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ή μετά από έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5), τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών, στην οποία θα πρέπει   απαραιτήτως να εγγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση έχουν άπαντα τα μέλη του Σωματείου, εφ'  όσον δεν κωλύονται υπό του Νόμου ή δεν καθυστερούν τις προς το Σωματείο συνδρομές πέραν του έτους.

Τα κωλυόμενα να παρευρεθούν μέλη στην Γενική Συνέλευση, δύνανται να εξουσιοδοτούν έτερα μέλη δι΄απλού εγγράφου πληρεξουσίου όπως αντιπροσωπευθούν στην Συνέλευση.  Έκαστο των παρόντων μελών δύναται κατ' αυτό τον τρόπο να εκπροσωπεί μέχρι δύο εκ των απόντων μελών.

Οι Γενικές Συνελεύσεις διευθύνονται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνης στην οποία πρόκειται να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά ταύτη εκλέγεται υπό των μελών της Γενικής Συνελεύσεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματέας αυτής και διμελής Εφορευτική Επιτροπή.

Η Γενική Συνέλευση:

α) αποφασίζει την έγκριση του ισολογισμού του Σωματείου, κατά την ετησία τακτική σύνοδό της, του προηγούμενου έτους, ως και την έγκριση του προϋπολογισμού κατά το τρέχον έτος, τον οποίον όμως το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίασή του, δύναται να αναπροσαρμόσει αναλόγως των οικονομικών αναγκών του Σωματείου.

β)  εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

γ) αποφασίζει περί της παύσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής

δ)  αποφασίζει περί της τροποποιήσεως του Καταστατικού και της διαλύσεως του Σωματείου καθώς και επί παντός εν γένει ζητήματος μη ρητώς υπαχθέντος διά του παρόντος Καταστατικού υπό την αρμοδιότητα ετέρου οργάνου του Σωματείου.

Απαρτία Συνελεύσεως υφίσταται κατά μεν την πρώτη συνέλευση εάν παρίσταται σε αυτή το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον των μελών των εχόντων δικαίωμα ψήφου υπολογιζόμενων στον αριθμό αυτό και των απόντων μελών τα οποία εξουσιοδότησαν νομίμως έτερα μέλη όπως τα εκπροσωπεύσουν.

Εάν ματαιωθεί η Συνέλευση λόγω έλλειψης απαρτίας, συγκαλείται δεύτερη επαναληπτική για τα ίδια απολύτως θέματα, μετά την παρέλευση τριών (3) το λιγότερο και εντός δέκα (10) το πολύ ημερών, στην οποία πρέπει να παρίσταται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των μελών.

Εάν ματαιωθεί και η δεύτερη Συνέλευση ελλείψει απαρτίας καλείται τρίτη επαναληπτική με τα αυτά απολύτως θέματα, εντός οκτώ (8) το πολύ ημερών, η οποία συνεδριάζει σε απαρτία ασχέτως του αριθμού των παρισταμένων μελών.

Στις συνελεύσεις αυτές, το Διοικητικό Συμβούλιο διά του Προέδρου του αναφέρεται στις καταβαλλόμενες προσπάθειες προς επίλυση των απασχολούντων το Σωματείο ζητημάτων.

Ειδικότερα, στην τακτική Γενική Συνέλευση του δευτέρου έτους της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, το τελευταίο λογοδοτεί επί των πεπραγμένων του καθ? όλη την διάρκεια της θητείας του, τόσο επί της διοικητικής όσο και της διαχειριστικής δράσεώς του.  Μετά τον έλεγχο της Συνελεύσεως επί των πεπραγμένων της Διοικήσεως και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, κηρύσσεται περατωθείσα η συζήτηση και επακολουθεί ψηφοφορία για την έγκριση της Λογοδοσίας και την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής.  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν πρόκειται περί τροποποιήσεως του Καταστατικού ή διαλύσεως του Σωματείου, οπότε απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ειδικώς προς τον σκοπό τούτο, των τριών τετάρτων (3/4) των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Άρθρο 16

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες προ της λήξεως της θητείας του, να ανακοινώνει στην Ιστοσελίδα του Σωματείου την πρόσκληση προς σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως των αρχαιρεσιών.

Την ίδια ημέρα της διά της Ιστοσελίδας ανακοίνωσης της προσκλήσεως προς σύγκληση της συνελεύσεως των αρχαιρεσιών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει επίσης προς όλα τα μέλη του Σωματείου πρόσκληση στην οποία τάσσεται προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από της δημοσιεύσεως, προς υποβολή των σχετικών υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, δι΄εγγράφου αιτήσεως απευθυνόμενης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

Την επομένη της λήξης της άνω δεκαπενθήμερης προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίασή του ανακηρύσσει τους υποψηφίους, εφ΄όσον συγκεντρώσουν τις υπό του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού απαιτούμενες προϋποθέσεις ως προς την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι και τους εγγράφει κατ' αλφαβητική σειρά στο ενιαίο ψηφοδέλτιο των αρχαιρεσιών (διακεκριμένα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής) το οποίο και εκτυπώνεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πίνακα ψηφισάντων, οι οποίοι και υπογράφουν έναντι του ονόματός τους, και συντάσσει πρακτικά ψηφοφορίας στα οποία αναφέρονται οι ψηφισθέντες κατά σειράν προτίμησης για την ιδιότητα για την οποία έκαστος ψηφίστηκε.

Ως εκλογικό σύστημα καθιερώνεται το πλειοψηφικό με πολυσταυρία  (μέχρι πέντε (5) σταυρούς.  Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται οι πρώτοι πέντε (5) πλειοψηφούντες, οι επόμενοι θεωρούνται αναπληρωματικοί.  Εκ των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι πρώτοι δύο (2) κατά σειράν επιτυχίας, οι δε επόμενοι θεωρούνται αναπληρωματικοί.

Τα ονόματα των εκλεγέντων, ανακοινώνονται αμελητί στα μέλη του Σωματείου από την Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 17

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το οικονομικό έτος του Σωματείου άρχεται την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Ουδεμία δαπάνη μη προβλεπομένη στον προϋπολογισμό ενεργείται άνευ προηγουμένης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, δεόντως αιτιολογημένης.

Άρθρον 18

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν Καταστατικό τροποποιείται μερικώς ή ολικώς κατόπιν αποφάσεως της πλειοψηφίας των μελών κατά την Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας του άρθρου 15 του παρόντος.

Άρθρο 19

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο διαλύεται εφ΄ όσον τα εναπομείναντα μέλη είναι λιγότερα των δέκα (10). Διαλύεται δε κατά πάντα χρόνο δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, προς τούτο συγκαλούμενης.

Επίσης διαλύεται κατόπιν αποφάσεως του Πρωτοδικείου μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ή του ενός τετάρτου (1/4) των μελών ή της εποπτευούσης αρχής, εφόσον ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εάν λόγω μειώσεως του αριθμού των μελών ή άλλων αιτιών αποβαίνει ανέφικτη η ανάδειξη διοίκησης ή καθίσταται αδύνατη η εξακολούθηση της λειτουργίας του Σωματείου σύμφωνα με το Καταστατικό.

β) εάν εκπληρώθηκε ο σκοπός του Σωματείου ή ένεκεν μακράς αδρανείας συνάγεται πρόθεση εγκατάλειψης αυτού.

γ)  εάν το Σωματείο επιδιώκει σκοπό διάφορο του οριζομένου στο Καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του Σωματείου απέβησαν παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς την δημοσία τάξη.

Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου, η τυχόν υπάρχουσα περιουσία αυτού διατίθεται στο Ίδρυμα με την επωνυμία «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας». Εάν το τελευταίο παραμένει ανενεργό, τότε η ως άνω περιουσία περιέρχεται στον τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, στον οποίον ευρίσκεται η έδρα του Ιδρύματος "Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας".

Άρθρο 20

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι (20) άρθρα στο σύνολο, μεταξύ των οποίων και τα από τη Γενική Συνέλευση τροποποιηθέντα άρθρα 1,2, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 20 αναγιγνώσκεται και υπογράφεται, όπως και το πρακτικό της Τροποποιητικής Γενικής Συνελεύσεως της 3ης Απριλίου 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η ΤΑΜΙΑΣ

Αντώνης Τρίμης

Κώστας Ηλιάδης

Μιχάλης Γκαβέζος

Στέλιος Σουρουλάς

Δρ Γεωπόνος

Ηλεκτρονικός / Πληροφορικός

Τεχνικός

Στελ. Επιχειρήσεων

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χριστίνα Παλακίδου

Ι. Παπαευσταθίου

Δημήτρης Τσαμανδάνης

Φιλόλογος

Φυσικός

Απ. Αξιωμ. Χωροφυλακής

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 18 Μάρτιος 2017 10:55  

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

1914

Διατυπώνεται η άποψη ότι η Γη αποτελείται από δύο στρώματα, τον σκληρό μανδύα και τον πυρήνα.

Μαθητικο Συνεδριο Πληροφορικης

ΤVSpot Τεχνικού Μουσείου